Getting to know Emily Moon.

Spoken Languages: English, 한국어 (Korean)